We also have an English version of this page ready for you. Do you want to switch to it? Bezárás

Adatvédelmi szabályzat (GDPR)

Tyto Zásady ochrany osobních údajů doplňují Všeobecné obchodní podmínky.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Pro potřeby těchto Zásad ochrany osobních údajů se rozumí:

a) Společností společnost Conviu s.r.o., se sídlem Havlíčkova 1053, Chrudim II, 537 01 Chrudim, IČ 08419230, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 318741, e-mail: info@conviu.com

b) Uživatelem zákazník, kterému společnost poskytuje službu spočívající v užívání aplikace Conviu

1.2 Společnost vyvíjí a poskytuje k užívání kompletní nástroj pro úpravy xml souborů – zbožových, dodavatelských. Pro srovnávač Heureka.cz, Heureka.sk a Zboží.cz využívá automatický biddovací nástroj, který je softwarovou službou umožňující automatickou kontrolu pozic produktů, výpočet nejvhodnější max CPC pro topování produktů a předávání informací o cenách produktů v konkurenčních e-shopech.
Dále nabízí aletry a reporty dle vašich požadavků a stanovených podmínek.

1.3 Aplikace je po přihlášení přístupná prostřednictvím webového rozhraní na adrese https://app.conviu.com/ (dále jen aplikace).

1.4 Znění Zásad pro ochranu osobních údajů může společnost změnit či doplňovat. O každé takové změně e-mailem informuje uživatele nejméně 10 dnů před nabytím účinnosti změn. Nebude-li uživatel se změnou souhlasit, má právo bez jakékoliv sankce vypovědět smlouvu o poskytování služeb. Výpověď postačí zaslat e-mailem na adresu info@conviu.com.

2. Ochrana osobních údajů

2.1 Na uživatele, kteří jsou fyzickými osobami, se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a od 18. 5. 2018 také Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

2.2 Uživatel souhlasí, že odesláním vyplněného registračního formuláře uživatelem započne zpracovávání osobních údajů společností, která je správcem osobních údajů.

Jedná se o tyto osobní údaje: adresa elektronické pošty (e-mail) a IP adresy zařízení, z nichž proběhlo přihlášení do aplikace.

2.3 Osobní údaje uvedené v čl. 2.2 budou zpracovávány za účelem poskytování služeb zpřístupněním aplikace (plnění smlouvy), za účelem ochrany serverů před útoky (oprávněný zájem) a za účelem vyřizování dotazů zákazníků prostředním dotazovacího formuláře (plnění smlouvy). Osobní údaje podle tohoto odstavce budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy o poskytování služeb a 2 roky po jejím skončení pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi společností a uživatelem související se všeobecnými obchodními podmínkami nebo těmito zásadami ochrany osobních údajů.

2.4 Uživatel souhlasí, že mu mohou být na e-mailovou adresu společností zasílány novinky, nabídky služeb společnosti, technické informace a provozní informace týkající se poskytování služeb, informace o plánovaných odstávkách aplikace apod. A to po dobu trvání poskytování služeb a 3 měsíců po jeho skončení.

2.5 Uživatel je oprávněn souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení podle předchozího odstavce kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu info@conviu.com.

2.6 Uživatel bere na vědomí, že po ukončení poskytování služeb může společnost osobní údaje trvale a nenávratně anonymizovat tak, že data o užívání aplikace nebudou přiřaditelná ke konkrétní fyzické osobě, a anonymizovaná data může zpracovávat za účelem výzkumné, analytické a statistické činnosti bez časového omezení. Tím není dotčeno zpracovávání osobních údajů podle odst. 4 a 5.

2.7 Uživatel bere na vědomí, že společnost vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými osobami, nicméně neodpovídá uživateli za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů třetí osobou.

2.8 Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že osobní údaje jsou uloženy na serverech společnosti umístěných v České republice, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů.

2.9 Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám.

2.10 Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a přesné.

2.11 Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

V případě, že by se uživatel domníval, že společnost nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatel nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat společnost nebo zpracovatele o vysvětlení a to e-mailem na adresu info@conviu.com,

b) vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem na adrese info@conviu.com, aby společnost zajistila odstranění takto vzniklého stavu (např.  blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Společnost o námitce neprodleně rozhodne. Nevyhoví-li společnost námitce, má uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění uživatel obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

2.12 Požádá-li uživatel o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých osobních údajů, je mu společnost povinna tuto informaci předat.

2.13 Uživatel bere na vědomí, že může docházet k ukládání cookies na jeho zařízení v souladu s Cookie Policy.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Součástí Zásad ochrany osobních údajů je Cookie Policy, která popisuje užívání cookies na webu aplikace.

3.2 Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi uživatelem a společností jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.

3.3 Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 1. 1. 2020.

Elégedett ügyfeleink

és még sok más...

Hírek a marketing világából, az ársszehasonlítókból és a Conviu applikációból.

Maximum 2x havonta.